تیشرت یقه گرد فانریب

پارچه ی پنبه ای با نوع بافت نیم کش یا فانریب باعث راحتی مضاعف میگردد. این نوع تیشرت ها به صورت تنها یا به عنوان زیرکتی و تکپوش استفاده میگردند.

4 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

4 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی