تیشرت یقه گرد فانریب

پارچه ی پنبه ای با نوع بافت نیم کش یا فانریب باعث راحتی مضاعف میگردد. این نوع تیشرت ها به صورت تنها یا به عنوان زیرکتی و تکپوش استفاده میگردند.

هیچ محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.